Účtovník

KÓD: VV.1.02

Akreditovaná vzdelávacia aktivita Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Rozsah: 248 hodín

Absolvent kurzu ovláda platnú legislatívu týkajúcu sa oblasti účtovníctva, spôsoby vedenia a vystavovania účtovných dokladov, zaúčtovanie zápisov a vedenie účtovných kníh, oceňovania a účtovania dlhodobého majetku, zásob, finančného majetku, pohľadávok, DPH, vlastného imania, dlhodobých záväzkov  alebo tvorby a použitia sociálneho fondu. Orientuje sa napríklad v problematike pracovno-právnych vzťahov, vykonávania inventarizácie, účtovnej uzávierky a zostavenia závierky. Ovláda registračné a oznamovacie povinnosti na príslušných úradoch.

Podrobnejšie informácie o obsahu vzdelávacej aktivity sú sprístupnené registrovaným užívateľom.