Rozvoj kľúčových kompetencií sociálnych pracovníkov

KÓD: VV.1.09

Akreditovaná vzdelávacia aktivita Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Rozsah: 205 hodín

Absolvent si osvojí postupy, prístupy a metódy, ktorých spoločný základ je sociálna terapia. Je to činnosť zameraná na obnovenie, ozdravenie, zmierenie alebo zlepšenie sociálneho stavu, v ktorom sa klient nachádza. Ide o odstránenie porušenej rovnováhy medzi klientom a prostredím, je to vlastná činnosť sociálneho pracovníka s klientom s využívaním profesionality a tímovej práce. Je prvkom sociálneho poradenstva s vecným zameraním. Východiskom je stanovenie objektívnej sociálnej diagnózy. Absolvent získa všeobecný prehľad o sociálnej politike, sociálnej práci, vedomosti a zručnosti ako testovať a vyhodnocovať celkový stav klienta, oboznámi sa s etapami sociálnej terapie. Získa zručnosti potrebné pre prácu s klientom, rozvíjanie záujmovej činnosti klientov formou rôznych terapií, podporou tvorivývh schopností klienta rozšírením jeho umeleckých, sociálnych a komunikačných zručností.

 

Podrobnejšie informácie o obsahu vzdelávacej aktivity sú sprístupnené registrovaným užívateľom.