ADOS

Agentúra domácej
ošetrovateľskej starostlivosti

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je ambulantná forma zdravotnej starostlivosti poskytovaná v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom sociálnom prostredí fyzickým osobám .

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti poskytuje zdravotnú starostlivosť v zmysle zákona č 576/2006 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa odborného usmernenia MZSR č. 10095/2006 OO z 27. februára 2006

Náplňou činnosti ADOS je komplexná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí pacientov všetkých vekových skupín, u ktorých je indikovaná. Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ide o starostlivosť po skončení ústavnej liečby, o akútne chorých bez potreby hospitalizácie, o chronicky chorých a o pacientov v terminálnych stavoch.

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť poskytuje sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná osobám vo všetkých vekových kategóriách v rodinnom prostredí. Navrhuje ju lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti, s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytnutí zdravotnej starostlivosti. Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti môže odporučiť:

  • lekár špecializovanej ambulatnej starostlivosti
  • ošetrujúci lekár ústavnej zdravotnej starostlivosti
  • ošetrujúca sestra ústavnej zdravotnej starostlivosti
  • ošetrujúca pôrodná asistentka ústavnej zdravotníckej starostlivosti
Chorým pacientom v domácnosti poskytujeme nasledovné služby:
 
– ošetrovanie rán (operačné rany, dekubity, preležaniny, vredy predkolenia)
– starostlivosť o kanyly, katétre, dreny
– starostlivosť o tracheostomické kanyly
– starostlivosť o stómie
– odsávanie hlienov
– aplikácie injekčnej a infúznej liečby
– ošetrovateľská rehabilitácia
– prevencia dekubitov, polohovanie
– meranie vitálnych funkcií
– odber biologického materiálu
– odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní chorého v domácnosti
– poučenie príbuzných, alebo členov komunity ako sa starať o chorého
– starostlivosť o pacientku v šestonedelí
– a iné ošetrovateľské výkony
 
Domácu ošetrovateľskú starostlivosť pre pacienta navrhuje:
– lekár u ktorého je pacient evidovaný
– odborný lekár (chirurg, dermatológ, neurológ, urológ, gynekológ, internista)
 
Služby agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti sú určené pacientom, ktorí potrebujú dlhodobú odbornú starostlivosť. Podmienkou pre domácu starostlivosť je, aby zdravotný stav dovoľoval liečbu v domácom prostredí.
 
Rozsah a doba poskytovanej zdravotnej starostlivosti závisí od posúdenia revíznym lekárom príslušnej zdravotnej poisťovne

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná bezplatne, hradí ju zdravotná poisťovňa pacienta.´

Zmluvnými partnermi sú zdravotné poisťovne:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Union zdravotná poisťovňa, a.s.
  • DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Prvý kontakt

Ak sa chcete na nás obrátiť, radi Vás poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle agentúry: 0948 848 111 (v pracovných dňoch od 07.00 hod. do 15.30 hod.)

Pripravte si nasledovné informácie: meno, priezvisko, rodné číslo, adresu pacienta, zdravotnú poisťovňu, meno ošetrujúceho lekára, diagnózu – popis jeho zdravotného stavu telefonický kontakt.

Pri prvej návšteve sestry ADOS-u u Vás doma je potrebné mať pripravené nasledovné doklady:

  • kópiu prepúšťacej správy
  • kópiu preukazu poistenca

Obväzový materiál, náplaste, masti, pasty, peny a iný špeciálny zdravotný materiál, ako aj lieky a infúzne roztoky hradené zo zdravotného poistenia, Vám predpíše Váš lekár.

Agentúra nemá právo predpisovať!

© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.