STROJNÝ MECHANIK – ZÁMOČNÍK

kč. akred.   POA: 2008/2018/76/4            

Modul: Základy ručného spracovanie kovov        

165 hod z toho  120 prax        

Minimálne základné vzdelanie  

Absolvent modulu má základné znalosti v oblasti technického kreslenia. Vie používať pomôcky, kresliť náčrty a čítať technické výkresy. Vyzná sa vo výrobných výkresoch. Vie kresliť základné strojové súčiastky a spoje. Ovláda základné technológie ručného spracovania kovov.

Modul: Základy strojového obrábania                           

115 hod z toho  80 prax        

Minimálne základné vzdelanie  

Absolvent modulu má základný prehľad v používaných technických materiálov v oblasti priemyselnej výroby. Pozná základné postupy strojového obrábania materiálov. Dokáže samostatne vybrať, nastaviť a použiť náradie na strojové obrábanie materiálov. Vie správne využívať technologické postupy pri základnom strojovom opracovaní materiálov.

Modul: Základy montážnej technológie           

120 hod z toho  104 prax        

Minimálne základné vzdelanie  

Absolvent modulu pozná základné súčiastky strojov a zariadení vo výrobe. Vie používať vhodné náradie na montáž, údržbu a úpravu jednotlivých súčiastok a spojov. Vie vykonávať základné montážne operácie na rôznych druhoch mechanizmov a zariadení vo výrobnom priemysle.

© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.