OPERÁTOR CNC STROJOV

č. akred.  POA: 2008/2018/76/3  

420 hod z toho  268 prax      

Úplné stredné odborné vzdelanie  

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda základné pojmy pri sústružení, frézovaní, brúsení a vŕtaní. Vie správne čítať výkresovú dokumentáciu a zvoliť správne rezné podmienky pomocou tabuliek, katalógov a elektronických médií. Je oboznámený s používanými nástrojmi pre sústruženie a frézovanie a ich zoraďovaním. Pozná typy CNC strojov, ich súradnicové systémy, ovláda štruktúru CNC programu a jednotlivé režimy práce s riadiacim systémom. Zostaví CNC program, vloží ho do riadiaceho systému stroja, vyrobí a skontroluje súčiastku. Pozná bezpečnostné predpisy pri práci na CNC zariadeniach a oboznámi sa s ich údržbou a obsluhou

© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.