OBRÁBAČ KOVOV

č. akred.              POA: 2008/2018/76/2                       

400 hod z toho  295 prax      

Minimálne základné vzdelanie  

Absolvent vzdelávacieho programu pozná vlastnosti technických materiálov používaných v strojárstve. Vie čítať a kresliť strojárske výkresy súčiastok. Vie stanoviť správny technologický postup a zvoliť optimálne podmienky pre výrobný proces a presne definovať jednotlivé časti. Správne sa orientuje v príslušných normách a technických predpisoch. Pozná základné spôsoby spracovania technických materiálov pomocou sústruhov, brúsiek a frézok. Dodržiava zásady a predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dokáže realizovať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval životné prostredie a naopak prispieval k jeho zveľaďovaniu.

© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.