ELEKTROMECHANIK – SLABOPRÚDOVÁ TECHNIKA

č. akred. POA: 2008/2018/76/1

400 hod z toho  260 prax      

Úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti elektrotechnika. Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda prácu na rozvodoch elektrickej energie nízkeho napätia (NN, napätia do 1000 V). Zvláda montáž, údržbu, opravy a pripájanie elektrických spotrebičov spotrebného aj priemyselného charakteru. Vie zapojiť a pripojiť rozvádzače pre bytové aj priemyselné použitie. Ovláda osadzovanie elektronických prvkov a pripájanie slaboprúdových modulov. Uplatní sa vo výrobnej sfére kusovej i sériovej výroby. So znalosťou konštrukcie a funkcie elektronických obvodov a prístrojov môžu vykonávať vo výrobe skúšobné a kontrolné práce za použitia meracej techniky. Dobrú orientáciu v technickej dokumentácii a znalosť základov elektrotechniky môžu využiť v oblasti služieb pri inštaláciách, diagnostike a opravách najrôznejších zariadení spotrebnej a priemyselnej techniky a domácich elektrospotrebičov.

© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.