SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO

č. akred.     POA: 2008/2017/133/4   

40 hod z toho  30 prax      

Minimálne základné vzdelanie 5. Profil absolventa Absolvent vzdelávacieho programu ovláda postupy zásobovacích činností, pozná proces skladovania od príjmu až po vyskladnenie tovaru. Vie pracovať so skladovým softvérom. Dokáže identifikovať a označovať tovary, ovláda zásady balenia tovarov. Ovláda základné činnosti potrebné pre výkon činnosti skladníka, referenta skladového hospodárstva vo výrobných a obchodných prevádzkach. Ovláda právne predpisy súvisiace s bezpečnosťou práce, protipožiarnou ochranou.

© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.