ÚČTOVNÍK

č. akred.       POA: 2008/2017/71/2          

Modul: Jednoduché účtovníctvo 

54 hod z toho  25 prax     

Minimálne stredoškolské vzdelanie  

Absolvent modulu pozná ustanovenia a princípy uvedené v zákone o účtovníctve, pozná postupy účtovania podnikateľských subjektov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva a ovláda súvisiacu legislatívu. Je zručný v oblasti vedenia peňažného denníka, vystavovania účtovných dokladov, vykonania inventarizácie a realizácie súvisiacich prác. Ovláda zostavenie účtovnej závierky, účtovných výkazov a daňových priznaní.

Modul: Podvojné účtovníctvo   

114 hod z toho  55 prax       

Minimálne stredoškolské vzdelanie  

Absolvent modulu pozná postupy účtovania a rámcovú účtovnú osnovu pre podnikateľské subjekty účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, kompletnú účtovnú dokumentáciu a jej ručné vedenie aj vedenie pomocou účtovného softvéru. Ovláda obstarávanie, oceňovanie, odpisovanie a vyraďovanie dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku, finančného majetku, zásob, pohľadávok a záväzkov. Je schopný zostaviť súvahu a daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb.

Modul: Mzdy a personalistika                                               

72 hod z toho  53 prax        

Minimálne stredoškolské vzdelanie 

Absolvent modulu ovláda predpisy a legislatívu súvisiacu so mzdovým účtovníctvom Absolvent modulu vie samostatne spracovať mzdovú agendu, vypočítať mzdy, odvody, vypĺňať tlačivá a výkazy súvisiace s evidenciou zamestnancov, s daňovým úradom a s poisťovňami. Orientuje sa v pracovno-právnych vzťahoch a ovláda legislatívu.

© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.