INŠTALATÉR

Ič. akred.     POA: 2008/2017/133/1      

Modul: Technológia, materiály, projektová dokumentácia a BOZP  

88 hod z toho  52 prax        

Minimálne základné vzdelanie  

Absolvent modulu vie čítať stavebné výkresy, zhotovovať jednoduché technické náčrty a skice, dokáže správne voliť vhodné technologické postupy a materiály vzhľadom k zvoleným pracovným postupom. Má vedomosti o dodržiavaní osobnej a prevádzkovej hygieny na pracovisku, ochrany pred požiarom, dodržiavaní zásad BOZP, s členením a zariadením staveniska, druhmi a využitím náradia a pomôcok. Pozná názvoslovie a odbornú technológiu. Pozná základné druhy stavebných materiálov, výrobkov, náradia pomôcok a pracovných prostriedkov potrebných na výkon jednotlivých druhov inštalatérskych prác.Komplexné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti inštalatéra získava absolvent modulov Základy práce inštalatéra , Montáž vodovodu a kanalizácie, Montáž plynovodu a Montáž ústredného vykurovania.

Modul: Montáž vodovodu a kanalizácie                  

154 hod z toho  98 prax        

Minimálne základné vzdelanie  

Absolvent modulu ovláda montáž a demontáž domovej kanalizácie, vie vymerať, klásť a spájať kanalizačné potrubie. Je zručný v montáži vodovodných rozvodov, kladení a spájaní potrubia pre studenú a teplú vodu, vykonávaní tlakových skúšok tesnosti. Vie osadiť hydranty všetkých druhov, montovať malé vodárničky,klásť požiarne vodovody. Ovláda inštaláciu všetkých druhov ohrievačov vody, montovať a osadzovať armatúry zdravotno-technických zariadení. Je zručný vo vykonávaní priebežných kontrol zvislých a vodorovných rovín, výšok a spádov pri všetkých pracovných činnostiach.Komplexné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti inštalatéra získava absolvent modulov Základy práce inštalatéra , Montáž vodovodu a kanalizácie, Montáž plynovodu a Montáž ústredného vykurovania.

Modul: Montáž plynovodu                                   

154 hod z toho  112 prax        

Minimálne základné vzdelanie  

Absolvent modulu získa vedomosti a zručnosti v oblasti montáže plynovodu. Pozná materiály potrubia a armatúr pre plynovody, vie čítať výkresy plynoinštalácií. Ovláda vlastnosti, výrobu a použitie plynu. Ovláda princípy vonkajšieho a vnútorného plynovodu. Vie montovať a demontovať vnútorný domový plynovod, vie namontovať a demontovať plynové spotrebiče. Komplexné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti inštalatéra získava absolvent modulov Základy práce inštalatéra, Montáž vodovodu a kanalizácie, Montáž plynovodu a Montáž ústredného vykurovania.

Modul: Montáž ústredného vykurovania                            

104 hod z toho  68 prax        

Minimálne základné vzdelanie     Absolvent modulu získa vedomosti a zručnosti v oblasti montáže ústredného kúrenia. Pozná materiály na výrobu potrubia a armatúr pre ústredné kúrenie. Ovláda teplovodné vykurovacie systémy, pozná rozdelenie kotlov. Pozná princípy diaľkového vykurovania a teplovzdušného vykurovania. Ovláda zostavenie a osadenie vykurovacích telies. Je zručný v montáži vykurovacích telies, kotlov ústredného vykurovania a montáži podlahového vykurovania. Vie urobiť rozpis materiálu podľa zákazky. Komplexné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti inštalatéra získava absolvent modulov Základy práce inštalatéra, Montáž vodovodu a kanalizácie, Montáž plynovodu a Montáž ústredného vykurovania.

© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.