PODNIKANIE V POĽNOHOSPODÁRSTVE

č. akred. POA: 2008/2015/138/7          

130 hod z toho  54 prax                     

Minimálne ukončené základné vzdelanie alebo základné vzdelanie s najmenej 2 ročnou praxou v poľnohospodárstve

Absolvent vzdelávacieho programu pozná legislatívu pre predaj z dvora, ovláda základy ekonomiky pre vznik a chod podnikateľských činností v poľnohospodárskej výrobe. Má základné vedomosti o rastlinnej, živočíšnej prvovýrobe a spracovania ich produktov. Získa základné vedomosti o možnosti čerpania finančných prostriedkov z PRV SR 2014 -2020

© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.