PREDAVAČ

č. akred.  POA: 2008/2017/133/3                                

Modul: Maloobchod    200 hod z toho  130 prax        

Minimálne ukončené základné vzdelanie  

Absolvent modulu ovláda dispozičné riešenie maloobchodnej predajne, úlohy a funkcie predajne, vystavovanie a aranžovanie tovarov. Ovláda postup pri nákupe, objednávaní a preberaní tovaru, zásady skladovania a manipulácie s tovarom, ovláda správne postupy pri vybavovaní reklamácií, ovláda komunikáciu so zákazníkom a základné ekonomické činnosti súvisiace s maloobchodom. Komplexné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti predavača získava absolvent modulov Maloobchod, Veľkoobchod, Tovaroznalectvo, Práca s elektronickou registračnou pokladnicou a Inventarizácia.

Modul: Veľkoobchod                                             

140 hod z toho  72 prax        

Minimálne ukončené základné vzdelanie 

Absolvent modulu pozná zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Má odborné vedomosti súvisiace s funkciami a členením a zariadením veľkoobchodu. Ovláda postupy pri nákupe, objednávaní, a reklamácií tovaru vo veľkoobchode. Ovláda organizáciu práce vo veľkoobchodnom sklade, správne skladovanie, druhy a vlastnosti obalov,ekonomické minimum, ako aj základné ekonomické zručnosti nevyhnutné pre výkon činnosti vo veľkoobchode.Komplexné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti predavača získava absolvent modulov Maloobchod, Veľkoobchod, Tovaroznalectvo, Práca s elektronickou registračnou pokladnicou a Inventarizácia.

Modul: Tovaroznalectvo    

90 hod z toho  20 prax        

Minimálne ukončené základné vzdelanie  

Absolvent modulu ovláda úžitkovú hodnotu a vlastnosti rozličných tovarov. Ovláda problematiku obalových materiálov, označovanie obalov a manipuláciu s nimi. Ovláda rozdelenie tovarov podľa sortimentu.Komplexné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti predavača získava absolvent modulov Maloobchod, Veľkoobchod, Tovaroznalectvo, Práca s elektronickou registračnou pokladnicou a Inventarizácia.

Modul: Práca s elektronickou registračnou pokladnicou  

40 hod z toho  30 prax        

Minimálne ukončené základné vzdelanie  

Absolvent modulu ovláda zásady dodržiavania hygieny pri manipulácii s peniazmi. Ovláda všetky funkcie a operácie s elektronickou registračnou pokladnicou.Vie uskutočniť hotovostné a bezhotovostné platby, evidenciu tržieb a úkony súvisiace s uzávierkou. Komplexné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti predavača získava absolvent modulov Maloobchod, Veľkoobchod, Tovaroznalectvo, Práca s elektronickou registračnou pokladnicou a Inventarizácia.

Modul: Inventarizácia                     

30 hod z toho  20 prax        

Minimálne ukončené základné vzdelanie  

Absolvent modulu ovláda práce spojené s evidenciou majetku, zásob a tržieb. Ovláda postup pri inventarizácii a vyradení majetku. Komplexné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti predavača získava absolvent modulov Maloobchod, Veľkoobchod, Tovaroznalectvo, Práca s elektronickou registračnou pokladnicou a Inventarizácia.

© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.