KUCHÁR

BEZMODULOV VERZIA

č. akred.        POA: 2008/2015/138/4                          

500 hod z toho  320 prax                                             

Minimálne ukončené základné vzdelanie  

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, organizáciu práce na pracovisku, pozná suroviny a materiály používané vo výrobnom stredisku, spôsob a podmienky ich skladovania. Pozná základné ekonomické a právne predpisy nevyhnutné pre výkon činnosti v prevádzke spoločného stravovania. Vie receptúry a technologické postupy prípravy pokrmov a ich charakteristiku, kalkulácie a výpočty množstva spotreby surovín. Pozná odbornú terminológiu, základné gastronomické pravidlá a zásady zostavovania jedálnych a nápojových lístkov, zásady organizácie práce, strojové a technologické vybavenie a zariadenie prevádzok, ich využitie a ošetrovanie.

MODULOVÁ VERZIA

č. akred.  POA: 2008/2015/138/6

Modul: Základy práce vo výrobnom stredisku        

140 hod z toho  0 prax                   

Minimálne ukončené základné vzdelanie  

Absolvent modulu ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ekonomické a právne predpisy nevyhnutné pre výkon činnosti v prevádzke spoločného stravovania, pozná suroviny, potraviny a nápoje používané vo výrobnom stredisku . Ovláda technologické postupy prípravy pokrmov a ich charakteristiku, kalkulácie a výpočty množstva spotreby surovín. Pozná odbornú terminológiu, základné gastronomické pravidlá a zásady zostavovania jedálnych a nápojových lístkov,zásady organizácie práce,strojové a technologické vybavenie a zariadenie prevádzok, ich využitie a ošetrovanie

Modul: Príprava pokrmov teplej kuchyne         

110 hod z toho  100 prax         

Minimálne ukončené základné vzdelanie a absolvovanie modulu Základy práce vo výrobnom stredisku – 140 hod. 

Absolvent modulu pozná rôzne tepelné úpravy potravín na prípravu pokrmov teplej kuchyne . Má základné poznatky o receptúrach a technologických postupoch prípravy pokrmov teplej kuchyne, ktoré využíva pri príprave polievok, omáčok, príloh k jedlám, múčnych jedál, mäsitých a bezmäsitých jedál.

Modul:    Príprava  minútok        

90 hod z toho  80 prax        

Minimálne ukončené základné vzdelanie a absolvovanie modulu Základy práce vo výrobnom stredisku – 140 hod.  

Absolvent modulu má znalosti o kontrole akosti mäsa a zeleniny na rýchlu tepelnú úpravu. Ovláda technologické postupy prípravy jedál na rošte, grile, na panvici a na ražni. Vie pripraviť vhodné omáčky k minútkam a prílohy k ním zo zemiakov, zemiakového cesta, múky, obilia

Modul: Príprava pokrmov studenej kuchyne          

90 hod z toho  80 prax         

Minimálne ukončené základné vzdelanie a absolvovanie modulu Základy práce vo výrobnom stredisku – 140 hod.  

Absolvent modulu pozná druhy a charakteristiku potravín , receptúry, technologické postupy prípravy pokrmov studenej kuchyne. Vie vyrobiť sortiment pokrmov studenej kuchyne ako sú studené omáčky, ochutené majonézy, paštéty, galantíny, jedlá z vajec a syrov, zdravé šaláty a studené misy

Modul: Príprava pokrmov pre rýchle stravovania         

70 hod z toho  60 prax         

Minimálne ukončené základné vzdelanie a absolvovanie modulu Základy práce vo výrobnom stredisku – 140 hod.  

Absolvent modulu pozná pracovné postupy pri príprave mrazených potravín, polotovarov, hotových jedál v konzervách. Je zručný v príprave a úprave pokrmov rýchleho stravovania.

Modul:     Ázijská kuchyňa          

100 hod z toho  90 prax        

Minimálne ukončené základné vzdelanie a absolvovanie modulu Základy práce vo výrobnom stredisku – 140 hod.  

Absolvent modulu ovláda receptúry a technologické postupy prípravy pokrmov ázijskej kuchyne a ich charakteristiku. Je zručný v špecifických rezoch rýb pre prípravu pokrmov. Má znalosti o koreninách a prísadách používaných v ázijskej kuchyni

© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.