MURÁR

BEZMODULOVÁ VERIA

č. akred.POA: 2008/2015/24/1                               

520 hod z toho 350 prax                                             

Minimálne základné vzdelanie   

Absolvent vzdelávacieho programu sa vie orientovať v odbornej terminológii, pozná technickú a projektovú dokumentáciu stavieb, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany proti požiarom. Vie posúdiť a vybrať vhodné stavebné materiály vzhľadom k zvoleným pracovným postupom a vypočítať spotrebu materiálu. Vie navrhnúť a vyrobiť maltu pre rôzne konštrukcie, vyrobiť betónovú zmes, manipulovať, dopravovať a skladovať stavebné materiály na murovanie, pripravovať, používať/obsluhovať a udržiavať pracovné prostriedky a drobnú mechanizáciu, charakterizovať murivo, modul, druhy konštrukčných systémov, definovať zásady platné pri technologickom postupe murovania. Pozná princípy murovania priebežných nosných múrov, pilierov, klenieb, priečok, komínov, stien okien a dverí, omietania, obkladania, zhotovenia podláh, zatepľovania. Vie charakterizovať a zhotoviť jednoduché debnenie, lešenie, definovať zásady kontroly kvality stavebných prác, definovať zásady ochrany životného prostredia a likvidácie stavebného odpadu, murovať väzby z tehál a tvaroviek, vykonať kontrolu prevádzaných prác, upratovať pracovisko a likvidovať odpad, robiť kontrolu hotovej murovanej konštrukcie.

MODULOVÁ VERIA

č. akred.  POA: 2008/2017/71/1

Modul: Odborné kreslenie                                

20 hod z toho  6 prax        

Minimálne základné vzdelanie  

Absolvent modulu ovláda odbornú terminológiu, technickú a projektovú dokumentáciu stavieb, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany proti požiarom. Komplexné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti murára získava absolvent modulov Odborné kreslenie, Materiály, Stavebné konštrukcie, Prestavby budov, Technológie a Suché technológie

Modul: Materiály                                     

51 hod z toho  26 prax        

Minimálne základné vzdelanie 

Absolvent modulu pozná stavebné materiály ich vlastnosti, kvalitu a technologické spôsoby ich použitia. Vie posúdiť a vybrať vhodné stavebné materiály vzhľadom k zvoleným pracovným postupom a vypočítať spotrebu materiálu.Komplexné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti murára získava absolvent modulov Odborné kreslenie, Materiály, Stavebné konštrukcie, Prestavby budov,Technológie a Suché technológie.

Modul: Stavebné konštrukcie                               

62 hod z toho  38 prax      

Minimálne základné vzdelanie  

Absolvent modulu pozná hlavné časti objektov pozemných stavieb, rozdelenie stavebných konštrukcií z rôznych hľadísk a stavebných prác. Pozná spôsob zakladania stavieb, so zvislými nosnými a nenosnými konštrukciami vyhotovenými z rôznych stavebných materiálov. Ovláda praktické zhotovenia debnenia, uloženia stropov a stropných konštrukcií a princípy činnosti technických zariadení budov.Komplexné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti murára získava absolvent modulov Odborné kreslenie, Materiály, Stavebné konštrukcie, Prestavby budov,Technológie a Suché technológie

Modul: Prestavby budov                              

119 hod z toho  89 prax        

Minimálne základné vzdelanie  

Absolvent modulu dokáže identifikovať druh a mieru poškodenia stavby a pozná spôsoby odstraňovania porúch, spôsoby opráv a úprav pri prestavbách. Dokáže realizovať dodatočné izolácie stavieb a zabezpečiť ochranu budov pred nepriaznivými vplyvmi prostredia. Ovláda základy prestavby a údržby pamiatkových objektov.Komplexné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti murára získava absolvent modulov Odborné kreslenie, Materiály, Stavebné konštrukcie, Prestavby budov, Technológie a Suché technológie

Modul: Technológie                  

222 hod z toho  162 prax      

Minimálne základné vzdelanie 

Absolvent modulu má odborné poznatky o technológiách v stavebníctve. Vie pripraviť pracovisko, rozmerať a pripraviť vhodné materiály pre jednotlivé postupy. Ovláda technológie základných murárskych a stavbárskych prác a postupy ich praktického využitia.Komplexné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti murára získava absolvent modulov Odborné kreslenie, Materiály, Stavebné konštrukcie, Prestavby budov, Technológie a Suché technológie.

Modul: Suché technológie             

56 hod z toho  29 prax        

Minimálne základné vzdelanie  

Absolvent modulu ovláda a pozná systémy suchých technológií v stavebníctve. Dokáže zhotoviť rôzne montované systémy, podhľady, podlahy a rôzne druhy podkrovných systémov.Komplexné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti murára získava absolvent modulov Odborné kreslenie, Materiály, Stavebné konštrukcie, Prestavby budov,Technológie a Suché technológie.

© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.