ADOS CENNÍK

Vám poskytne nasledujúce zdravotnícke služby pre ošetrovanie chorých v domácom prostredí na výslovnú žiadosť pacienta, výkony, ktoré sú nad rámec úhrady zdravotnou starostlivosťou:

Doprava k pacientovi motorovým vozidlom:   

do 10 km 1 cesta  3,00 eurá
do 15 km 1 cesta  3,50 eurá                                                                             
do 20 km 1 cesta  4,00 eurá

  Cena v EUR
Návšteva pacienta v pracovných dňoch 3,50
Návšteva pacienta v dňoch pracovného voľna 5,50
Návšteva pacienta v rizikových skupinách populácie –
krízová intervencia
6,00
Cievkovanie, výmena a starostlivosť o permanentný katéter – ženy 6,00
Aplikácia neijekčnej liečby 2,00
Odmeranie tlaku krvi, pulzu a telesnej teploty 1,50
Očistná klyzma 5,00
Aplikácia liečiva i.m. 2,50
Aplikácia liečiva s.c. 1,90
Aplikácia liečiva i.v. –  podľa ordinácie lekára a poverenia lekárom 5,00
Podanie infúzie 250 ml podľa ordinácie lekára – indikované lekárom 6,50
Podanie infúzie 500 ml podľa ordinácie lekára – indikované lekárom 10,00
Odsávanie pacienta 5,00
Ošetrenie dekubitu do 5 cm2 4,50
Ošetrenie dekubitu nad 5 cm2 6,50
Ošetrenie vredu predkolenia 5,50
Ošetrenie a preväz rany do 5 cm2 4,00
Ošetrenie a preväz rany nad 5 cm2 5,00
Ošetrenie stómie, výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiách 4,00
Polohovanie u imobilného pacienta – prevencia dekubitov 5,00
Odber krvi venepunkciou – jednorazový odber krvi indikovaný lekárom 5,00
Odber kapilárej krvi 2,00
Kontrola glykémie glukomerom 1,50
Odbery: výter z telových dutín a rán na kultiváciu, odber spúta 2,50
Ošetrovateľská rehebilitácia nad rámec hradených úkonov zo zdravotného poistenia 10,00
Čistenie ústnej dutiny a starostlivosť o ústnu dutinu 2,50
Doprava biologického materiálu do zdravotníckeho zariadenia 4,00
Bandáže dolných končatín 2,00
Čistenie tracheálnej kanyly 3,00
Donáška liekov, zdravotníckych pomôcok 3,50
Kŕmenie a výživa pacienta sondou 3,50
Kúpeľ celotelový u imobilného pacienta 7,00
Aplikácia celotelového zábalu alebo kúpeľa 5,00
Príjem klienta do agent. starostlivosti – samoplatca 20,00
Odborný nácvik úkonov pri ošetrovaní v domácom prostredí 5,00
Poučenie príbuzných 2,00
Výživa bezvládneho pacienta a následná edukácia 5,00
Nácvik podávania inzulínu 2,00
Výplach oka 2,50
Kontinuálna starostlivosť o umierajúceho, za každú hodinu 3,00
Konzultácia sestry o jednom pacientovi s ošetrujúcim lekárom 2,00
Psychosomatická intervencia v terminálnom štádiu 5,00
© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.