Základy ruského jazyka

Rozsah: 160 hodín

Konverzačný kurz ruštiny sa zameriava na získavanie a upevňovanie všetkých jazykových zručností s dôrazom na komunikačný aspekt jazyka. Naučíte sa reagovať na rôzne situácie, oboznámite sa s používanými frázami, gramatickými javmi, prehĺbite a upevníte si vašu slovnú zásobu.


© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.