Murárske práce v stavebníctve

Rozsah: 160 hodín

Vzdelávanie a príprava pre trh práce za účelom pracovného uplatnenia sú murárske práce v stavebníctve s  prezentáciou tém: technický a stavebný výkres, skica, schéma, pracovné návody, stavebné materiály, technologické postupy pri murovaní, omietaní, obkladaní a dláždení, betón a železobetón, izolácia. Rekvalifikačný kurz pripravuje absolventa so širokým vzdelávacím základom, teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami v oblasti murárskej profesie, aby bol pripravený samostatne vykonávať činnosti spojené s murovaním.


© 2022 SWOT . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.